Само за регистрирани членове

lockВъзползвайте се изцяло от преимуществата, които ви предлага сайтът "Достъпност за всички" като се регистрирате. Ако вече сте регистриран потребител, въведете вашите данни във формуляра по-долу. Като се регистрирате, вие получавате достъп до:

  • Блога, който има за цел да участва дейно по въпросите, свързани с достъпността в големите градове и особено в трансграничния регион България - Гърция
  • Дискусионния форум, който дава възможност да се създадат групи по общи интереси за обмяна на мнения и идеи по проблемите на достъпността и уврежданията.
  • Консултациите относно проучванията, в които можете да участвате и насочвате с вашите собствени коментари.

Проектът

Цели

В рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., Националната конфедерация на хората с увреждания - Клон Северна Гърция (водещ партньор) в сътрудничество с Националния съвет на хората с увреждания в България – Клон Хасково (партньор) е поела изпълнението на проект  "Достъпност за всички” Accessibility for All – (A.4.All), който е част от Област на интервенция 1.3.: Сътрудничество и социални мрежи по въпроси на здравето и социалните грижи в рамките на програмата за териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.
Като равноправни граждани, хората с увреждания имат пълно право на достойнство, равноправно третиране, самостоятелен живот и на пълноценно участие в обществото. Също така, равноправният достъп до висококачествено образование и обучение през целия живот позволява на хората с увреждания да участват пълноценно и равноправно в обществото и да подобрят качеството си на живот. Ето защо хората с увреждания трябва да имат същия избор и контрол върху ежедневния си живот, както всички останали граждани.
“Достъпността” освен измерението на физически достъп (може ли човек да отиде там, където иска?) съдържа и измерението на функционалността (може ли да се възползва от дадената услуга или от благото, от които се нуждае?), на комуникация (може ли да комуникира и да се информира както всички?) и е в пряка връзка със самостоятелността и сигурността, които в крайна сметка са най-важните параметри, гарантиращи на всяко физическо лице свободата на избор във всеки един момент от живота му.
Достъпността се идентифицира с хората с увреждания, за които всъщност е необходимо и достатъчно условие за:

  • самостоятелен
  • безопасен
  • достоен живот

Целта на проекта е да предложи интгриран подход за насърчаването на “Принципа на достъпността” в обществения сектор и в частност до местните и регионални власти в трансграничния регион на Гърция - България. Изпълнението на съвместните действия от страна на Гърция и България има за цел заeдно да идентифицират и разрешат проблемите на Достъпността, с които се сблъскват в обществените органи.
Предходната цел се съчетава с готовността на партньорите да променят отношението / схващанията на държавните служители и на местната общественост. За да се осигури правилното прилагане на законодателството, резултатите от пилотното проучване ще бъдат използвани за водещи насоки. Като цяло, програмата е насочена към подобряване условията на ежедневния живот на хората с увреждания и улесняване контактите им с обществените органи на ниво местни власти.
В основата на проекта е принципът за възможността за достъп за хората с увреждания, който понастоящем е предпоставка за страните – членки на Европейския съюз за получаване на финансиране от фондовете на ЕС. Ето защо интервенциите, които се извършат по проекта, трябва да са на принципа "Разработено за всички", чрез средства, методи и условия за достъп до информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за хора с увреждания, базирани на международно признати стандарти за достъп до W3C и по-конкретно до Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG).


Обратно нагоре