Άρθρα

Αποτελέσματα

Μέσω του Έργου θα δημιουργηθούν τα κατάλληλα εργαλεία για όποιον ενδιαφερόμενο επιθυμεί να παρέχει προσιτές υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία.

Εν συντομία, το έργο περιλαμβάνει:

  • Ημερίδες σε Ελλάδα και Βουλγαρία με την παρουσία εκπροσώπων ΟΤΑ – Ενημέρωση αιρετών και εκπροσώπων των ατόμων με αναπηρία σε θέματα προσβασιμότητας αναφορικά με τα δημόσια κτήρια
  • Ανοιχτές ημερίδες κοινού σε Ελλάδα και Βουλγαρία
  • Θεματικά Εργαστήρια σε Ελλάδα και Βουλγαρία– Εκπαίδευση σε ζητήματα εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία
  • Συγκριτική Μελέτη, με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με θεσμικό πλαίσιο της προσβασιμότητας και των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο
  • Πιλοτικές Μελέτες για την ανάπτυξη της «προσβασιμότητας» σε δήμους, οι οποίες θα προωθήσουν τη συνεργασία σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας
  • Προσβάσιμη Δικτυακή Πύλη, η οποία θα δημιουργηθεί από και για τα άτομα με αναπηρία και η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία και τη δικτύωση των ατόμων με αναπηρία και των δημόσιων αρχών
  • έναν Οδηγό Προσβασιμότητας, ο οποίος θα παρέχει χρήσιμες οδηγίες για τις δημόσιες αρχές όσον αφορά την προσβασιμότητα των υποδομών και των υπηρεσιών τους
  • έναν Οδηγό για τις δράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και προώθησης της προσβασιμότητας, και του έργου στο σύνολό του
  • «προσβασιμοποίηση» αποτελεσμάτων του έργου

Όλα τα Παραδοτέα του Έργου θα είναι σε προσβάσιμη μορφή έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με θέματα που τους αφορούν.


πάνω