Άρθρα

Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007–2013

Η Πολιτική Διασυνοριακής Συνεργασίας αποτελεί τη δημιουργία δεσμών με τα εθνικά σύνορα για την επίτευξη κοινής προσέγγισης σε κοινά προβλήματα και ευκαιρίες. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία αποτελεί μια σειρά από προτάσεις για τις παρεμβάσεις που προβλέπονται βάσει των όρων της διασυνοριακής συνεργασίας του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας των πολιτικών των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 2007 – 2013.

Ο στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής στην περιοχή του προγράμματος προς την αειφόρο ανάπτυξη, με τη διασύνδεση των δυνητικών εταίρων και από τις δύο πλευρές των συνόρων.

Στο πλαίσιο της επίτευξης και της εξυπηρέτησης του γενικού στόχου, έχουν τεθεί μια σειρά στρατηγικών στόχων, οι οποίοι αποτελούν το περίγραμμα της πολιτικής για τη σύγκλιση στον τομέα της παρέμβασης. Ειδικότερα οι στόχοι αυτοί είναι:

  1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής μέσω της αναβάθμισης της Ποιότητας Ζωής & της Βελτίωσης των Δομών Προσβασιμότητας.
  2. Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας με την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας και την επένδυση στους ανθρώπινους πόρους.

Οι δύο αυτοί στρατηγικοί στόχοι εκφράζονται σε τρεις άξονες προτεραιότητας (συν τον άξονα της Τεχνικής Βοήθειας).

Συγκεκριμένα:

  • Άξονας Προτεραιότητας 1: Ποιότητα Ζωής - Αναβάθμιση και διαχείριση της Περιβαλλοντικής & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Υγείας & Κοινωνικών ζητημάτων για τη βελτίωση τόσο της ποιότητας ζωής στην διασυνοριακή περιοχή όσο και της ευημερίας των κατοίκων της.
  • Άξονας Προτεραιότητας 2: Προσβασιμότητα - Βελτίωση των δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών και εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων στη διασυνοριακή περιοχή.
  • Άξονας Προτεραιότητας 3: Ανταγωνιστικότητα & Ανθρώπινοι Πόροι - Τόνωση της επιχειρηματικότητας, επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ούτως ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να βελτιωθεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής.
  • Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Βοήθεια - Υποστήριξη της συνολικής διαχείρισης και της ομαλής υλοποίησης του προγράμματος.

πάνω