Το Έργο

Στόχοι

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Παράρτημα Βορείου Ελλάδος (Επικεφαλής Εταίρος) σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Ατόμων με Αναπηρία στη Βουλγαρία – Παράρτημα Χάσκοβο (Εταίρος), έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προσβασιμότητα για όλους» - Accessibility for All (με διακριτικό τίτλο A.4.All), που εντάσσεται στην Περιοχή Παρέμβασης: 1.3: Συνεργασία και Δικτύωση για την Υγεία και των Θεμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013.

Ως ισότιμοι πολίτες, τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) έχουν κάθε δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, σε ίση μεταχείριση, σε αυτόνομη ζωή και σε πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία. Επίσης, η ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και την δια βίου μάθηση δίνει στα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα στην κοινωνία και να βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους. Συνεπώς, τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν τις ίδιες δυνατότητες επιλογών και τον έλεγχο της καθημερινής τους ζωής, όπως και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες.

Η «Προσβασιμότητα», εκτός από την διάσταση της φυσικής πρόσβασης (μπορεί ένα άτομο να πάει εκεί πού θέλει;), περικλείει και τη διάσταση της λειτουργικότητας (μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ή το αγαθό που θέλει;), της επικοινωνίας (μπορεί να επικοινωνήσει και να πληροφορηθεί όπως όλοι;) και σχετίζεται άμεσα με την αυτονομία και την ασφάλεια, οι οποίες εντέλει είναι οι καθοριστικές παράμετροι που διασφαλίζουν σε κάθε άτομο την ελευθερία επιλογών σε κάθε στιγμή της ζωής του.

Η Προσβασιμότητα έχει ταυτισθεί με τα άτομα με αναπηρία, για τα οποία πράγματι αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη:

  • αυτόνομης
  • ασφαλούς
  • αξιοπρεπούς διαβίωσης

Το έργο στοχεύει στο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προώθηση της «Αρχής της Προσβασιμότητας» στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Διασυνοριακής Περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας. Η υλοποίηση των κοινών ενεργειών από την πλευρά της Ελλάδας και Βουλγαρίας έχει στόχο την από κοινού οριοθέτηση και αντιμετώπιση προβλημάτων που συναντώνται σε θέματα Προσβασιμότητας στις Δημόσιες Αρχές.

Ο προηγούμενος στόχος συνδυάζεται με την προθυμία των εταίρων να αλλάξουν τη στάση / αντίληψη των δημοσίων υπαλλήλων και της τοπικής κοινωνίας. Προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή των νομοθετημάτων, τα παραδοτέα των πιλοτικών μελετών θα χρησιμοποιηθούν ως βασικός κατευθυντήριος χάρτης. Συνολικά, οι στόχοι του προγράμματος αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών της καθημερινής ζωής των ατόμων με αναπηρία και στη διευκόλυνση των συναλλαγών τους με τους δημόσιους φορείς σε επίπεδο ΟΤΑ.

Το Έργο ενσωματώνει την αρχή της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ η οποία έχει πλέον μετατραπεί σε απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη δημόσιας χρηματοδότησης των κρατών-μελών από τα ταμεία της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, οι παρεμβάσεις του Έργου υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, τις οδηγίες προσβασιμότητας του W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG).


πάνω